Nieuwsbrief MCC miLo maart 2021

Bij het LZR komen aanvragen voor een diagnostisch onderzoek zoals bijvoorbeeld ECG, I-ECG nog steeds via fax of e-mail binnen. Het ziekenhuis wil graag een uniforme en veilige werkwijze hanteren voor het aanvragen van diagnostiek/onderzoek. Daarom wordt u dringend verzocht fax en e-mail niet meer te gebruiken. 
U kunt een diagnostisch onderzoek bij Cardiologie aanvragen via ZorgDomein: Diagnostiek → functieonderzoek → ECG of fietsergometrie. 

Inmiddels duurt de COVID-19 pandemie al meer dan een jaar en dreigen we nu in de derde golf terecht te komen. De toename van het aantal COVID-patiënten in de regio kan ook in het ziekenhuis tot overbelasting van mankracht en middelen leiden. Reeds geplande zorg maar ook mogelijkheden voor nieuwe verwijzingen, diagnostiek en consultatie vanuit de eerstelijn kunnen opnieuw in het gedrang komen. 
Daarom is een protocol ontwikkeld om uitstroom van COVID-19 patiënten uit het ziekenhuis te bevorderen. Dit betreft patiënten die nog zuurstofafhankelijk zijn, maar wel klinisch stabiel zijn en onder regie van de huisarts, met ondersteuning mantelzorg en zo nodig wijkverpleging, thuis worden gemonitord tijdens verder herstel (gemiddeld 4-5 dagen). Het te verwachten aantal patiënten is 1 à 5 per week in de regio, dit is met name afhankelijk van de meest recente COVID incidentiecijfers.
 
Hoe werkt het?
De COVID-arts van het ziekenhuis belt de huisarts met de vraag of een patiënt van diens praktijk over 24 uur met zuurstof ontslagen kan worden en door de huisarts begeleid kan worden bij verder herstel en afbouw zuurstof. Mondelinge afstemming met de COVID-arts leidt tot verdere organisatie van ontslag door het ziekenhuis. Eenmaal thuis geldt:

  • Indien thuiszorg: Thuiszorg (wijkverpleegkundige) komt op dag 1 van ontslag thuis checken of alles helder is.
  • De huisarts belt minstens 2x per week, zo nodig dagelijks met patiënt ter monitoring.
  • Patiënt en mantelzorg voeren 3x daags SpO2 meting uit met uit ziekenhuis meegekregen saturatiemeter.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het protocol in de MCC MiLo app. De afspraken vindt u onder: Longgeneeskunde, Zuurstoftherapie thuis. U kunt de afspraken en bijlagen ook inzien of downloaden via de website: https://milo-werkafspraken.nl/werkafspraken

In het kader van Juiste zorg op de Juiste plaats is een projectgroep onder begeleiding van Daphne de Bruijn (LZR) en Jolande Bult (Meditta) gestart met het uitwerken van een transmuraal zorgpad artrose heup/knie. Doel is een eenduidige regionale afstemming van het beleid, verwachtingen, voorlichting/communicatie, diagnostiek en behandeling om:

  • onnodige verwijzingen naar de 2e lijn te voorkomen
  • geprotocolleerde diagnostiek in de 1e lijn in te zetten
  • verwijzingen naar de 2e lijn te doen indien de patiënt in aanmerking komt voor prothesiologie 

Hierbij worden de mogelijkheden van de inrichting van 1,5 lijns zorg ook in kaart gebracht ter ondersteuning van de huisartsen en kwaliteitsborging van het transmurale zorgpad.