Nieuwsbrief MCC miLo februari 2021

De vakgroep kindergeneeskunde heeft een intern zorgpad waarin een multidisciplinaire benadering wordt gevolgd bij excessief huilen bij kinderen. Tijdens de COVID periode heeft men opgemerkt dat er een toename is van overmatig huilen, en er meer re-opnames zijn. Samen met de GGD en de eerste lijn wil men onderzoeken of er meer preventieve zorg kan worden geboden om ontregeling bij gezinnen te voorkomen. Een regionale projectgroep gaat hiermee aan de slag. Huisartsen uit de regio worden ook nog om input gevraagd.

Stabiliteitsstudies van tricyclische antidepressiva in bloed zijn opnieuw beoordeeld. Naar aanleiding van deze herevaluatie is de conclusie dat de bewaartermijn van bloedmonsters bij kamertemperatuur zeer beperkt is. Het monster dient daarom direct na bloedafname gekoeld bewaard en zo snel mogelijk gecentrifugeerd te worden.  Het is daarom van belang dat patiënten voor deze spiegelcontrole uitsluitend op de poli bloedafname in het LZR bloed komen laten prikken en niet op een van de buiten-priklocaties.
Het gaat specifiek om de volgende geneesmiddelspiegels:
Amitriptyline, clomipramine, dosulepine, doxepine, imipramine, nortriptyline en maprotiline.

Sinds de zomer 2020 is er een gezamenlijk zorgpad PAV waarbij de huisarts kwalitatief hoogstaand diagnostiek kan aanvragen en behandeling kan initiëren. Dit om de zorg dichterbij de patiënt te brengen.

Bij een patiënt met een vermoeden van perifeer arterieel vaatlijden kan een EAI meting met inspanningstest worden aangevraagd bij het vaatlaboratorium van het Laurentius Ziekenhuis Roermond (LZR). U vindt deze in ZorgDomein, onder Laurentius Ziekenhuis diagnostiek à functieonderzoek.

Is er sprake van acute ischemie, Fontaine III-IV (met rustpijn/met wonden), geen vooruitgang na GLT (gesuperviseerde looptraining via www.chronischzorgnet.nl/nl/zorgzoeker) en/of twijfel over de diagnose dan is verwijzing naar de vaatchirurg geïndiceerd. In andere gevallen van PAV kan de huisarts behandeling initiëren.

Deze afspraken zijn mogelijk gemaakt door een regionale werkgroep bestaande uit het expertteam CVRM en de vaatchirurgen uit het LZR.  Voor meer informatie, zie de werkafspraken app of eQuse/Zorg: Handleiding Zorgpad PAV LZR.

Om u beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen wij het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega’s aan ons wilt doorgeven via: info@mcc-milo.nl